Tags

  • Báo cáo Coinbase: Bitcoin là cầu nối vào Altcoin.

    Báo cáo Coinbase: Bitcoin là cầu nối vào Altcoin.

    18/05/2020 Khuyến Hoàng

    Bitcoin (BTC) hoạt động giống như một cánh cửa vào altcoin. Các nghiên cứu phát hiện trong khi 60% người dùng mua BTC như loại tiền điện tử đầu tiên thì chỉ 24% các nhà đầu tư duy trì niềm tin vào BTC. Các nhà đầu tư dường như sẵn sàng xem xét các altcoin […]